Beleidsplan 2019 Stichting ter Bevordering van de Antroposofie – StBA

1. De organisatie

Het bestuur van de StBA bestaat uit zes leden en 1 kandidaat lid:
Voorzitter mevrouw A. van Soest
Secretaris de heer T. Verwijst
Penningmeester mevrouw M. van Herpen
Overige bestuursleden: mevrouw N. Sannen, D. Dambrink, E. Walk
Kandidaat bestuurslid: E. Raaijmakers

Adres van de StBA
Loo 37
5388 SB Nistelrode
06 – 51 07 52 20
theo.verwijst@icloud.com

2. Algemeen

Het bestuur van de StBA vergadert meestal vier keer per jaar en overlegt regelmatig o.a. per e-mail. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden maar kunnen – indien nodig – hun onkosten, zoals o.a. reiskosten, declareren.

3. Stichting ter Bevordering van de Antroposofie – StBA

De StBA is ontstaan in 1981 omdat antroposofen in Uden en omgeving de kennis over de antroposofie wilden uitdragen. Vanaf het begin zijn de aan de StBA geschonken gelden aangewend voor het vergroten van de kennis omtrent de antroposofie in Uden en omgeving. De StBA is in de loop der jaren gegroeid en heeft bekendheid gekregen bij organisaties en individuele mensen die de antroposofie uitdragen en verbreden. Het werkgebied is uitgebreid tot Europa en Afrika.
De Stichting ter Bevordering van de Antroposofie is een zgn. ANBI-stichting; het fiscaal nummer, het zgn. RSIN, is 8040.95.279.

4. Organisatiedoelen

Het doel van de StBA is het (doen) geven van informatie over de antroposofie in de vorm van lezingen en cursussen. Tevens ondersteunt zij organisaties en particuliere initiatieven die zich bezighouden met de bevordering van de kennis omtrent de antroposofie en de praktische toepassingen daarvan op maatschappelijke gebieden en met name op het gebied van onderwijs, kennisoverdracht, cultuur en gezondheid.

5. Fondsenwerving

De StBA krijgt haar giften voornamelijk van particulieren. Deze particulieren worden benaderd per brief of e-mail, maar men kan sinds 2016 ook via facebook doneren. De donaties variëren in grootte maar zijn over het algemeen niet groot.
De financiële positie van de StBA is door een zorgvuldig beleid altijd sterk geweest. Omdat er in het verleden een aantal omvangrijke aanvragen tot ondersteuning is gehonoreerd, is een deel van de financiële buffer geslonken. Daarom heeft de StBA besloten om kritischer naar ondersteuningsaanvragen te kijken. Wij vertrouwen erop dat wij in de toekomst over voldoende middelen kunnen beschikken om onze werkzaamheden voort te zetten.

6. De jaarcijfers en toelichting

Voor de Staat van inkomsten en uitgaven van 2018 en de Balans per 31-12-2018, zie elders op de website.

Afname giften
De ontvangen giften zijn in 2018 verder gedaald t.o.v. voorgaande jaren. De StBA werkt aan het vergroten van haar naamsbekendheid via de flyer, de website, presentaties op vrijescholen en het verbeteren van de contacten met vrijescholen. Ook zijn er in 2018 een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden. De StBA hoopt door extra inspanningen en verjonging van het bestuur nieuwe donateurs en daarmee extra gelden aan te trekken.

Dalende renteopbrengsten
De daling van de renteopbrengsten in 2018 t.o.v. de voorgaande jaren is te wijten aan de lage rentestand. Om dit te compenseren is een deel van het vermogen belegd. Het bestuur hoopt hiermee dat het vermogen meer zal gaan renderen.

Meer verstrekte schenkingen dan ontvangen giften
De StBA heeft meer goede doelen gesteund in 2018 dan in 2017 en ook een groter totaalbedrag verstrekt. Dit staat niet in verhouding met de dalende giften. Het vermogen van StBA, opgebouwd in de jaren dat er meer inkomsten waren dan uitgaven, zorgt ervoor dat de StBA ook nu goede doelen ter bevordering van de antroposofie kan blijven steunen.

Hogere kosten vanwege beleggingen
De uitgaven zijn in 2018 gestegen t.o.v. de voorgaande jaren. Dit komt met name door het koersverlies van €753 dat in het eerste beleggingsjaar is geleden. De StBA heeft echter geïnvesteerd in fondsen van Triodosbank met een laag en gemiddeld risicoprofiel en verwacht dat de beleggingen in de toekomst zullen gaan renderen. Verspreid over 2018 en 2019 zal maximaal €40.000 van het vermogen belegd worden.

Afname eigen vermogen
De laatste jaren is het aantal donateurs en het aantal ontvangen giften afgenomen evenals het aantal steunaanvragen en de hoogte van de door de StBA verstrekte steun. In 2018 zien we een toename in aanvragen en verstrekkingen. Het eigen vermogen van de stichting is t.o.v. 2017 wat gedaald maar nog steeds ruim voldoende. Waarschijnlijk zal het eigen vermogen de komende jaren dalen. Ondanks dalende inkomsten wil de StBA goede doelen blijven steunen. Interen op het vermogen lijkt het bestuur geen probleem. Wel lijkt het noodzakelijk, met het oog op het steunen van nieuw op te richten vrijescholen zoals bijvoorbeeld in Oss en Uden, dat de StBA een buffer achter de hand houdt.

7. Prognose

De StBA is van plan te proberen om de geslonken donateurskring weer uit te breiden door meer bekendheid te geven aan de activiteiten via een goede website, heldere communicatie, een herkenbaar logo, flyers en een banner, en ook door meer gebruik te maken van de moderne ‘social media’. Samenwerking met vrijescholen in de regio staat hoog op de agenda. De StBA heeft op dit moment een gezonde financiële positie. Het bestuur voelt het als zijn verantwoordelijkheid om financieel gezond te blijven, zodat de initiatieven die er zijn op antroposofisch gebied gesteund kunnen blijven worden.

8. Conclusie

De StBA heeft de afgelopen jaren vele instanties en initiatieven kunnen steunen. De kennis van de antroposofie zal daardoor op een redelijk peil gehandhaafd kunnen worden in de Udense gemeenschap en ver daarbuiten. De financiële positie is momenteel gezond en het bestuur zal er alles aan doen om dit zo te houden. Het bestuur van de StBA is de afgelopen jaren actief op zoek gegaan naar nieuwe leden en heeft deze kunnen aantrekken. De StBA zal zich blijven inzetten om de kennis van de antroposofie te behouden en verder uit te dragen.

 

Comments are closed.

.
.
augustus 2020
M D W D V Z Z
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31